Martin Monrique of Albuquerque (right) performs a teep (a push-kick) against Josh Salmon of Artesia. Monrique won the 155-pound fight.