Dakota Ferguson of AHS takes a ride on the back of Black Widow.

Dakota Ferguson of AHS takes a ride on the back of Black Widow.